Ακρυλικά Υφάσματα Αυστρίας

Ακρυλικά Υφάσματα Αυστρίας

Συνδεθείτε με την SATTLER για όλη την γκάμα των προϊόντων της

Design Selector

Μπείτε στην εφαρμογή της SATTELR για να δείτε τα σχέδιά της να ζωντανεύουν

318 ELEMENTS ALL WEATHER-1
355 851 REFLECT
741 polyplan Classic PVC (251)
nullFIREMASTER
www.sattler-projects.com
Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / 
Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend / 
Idrorepellente e antisporco 
SPECIAL FEATURES 
Schwer entflammbar / Flame-retardant / Difficilement 
nflammable / Moeilijk ontvlambaar / Dificilmente inflamable
Wasserfest / Water resistent / Résistant à l‘eau / 
Waterafstotend / Resistente all‘acqua PVC frei / PVC-free / Sans PVC / PVC-vrij / senza PVC
Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration / 
Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento 
324
FIREMASTER
324 010 324 024 
min. 97,5%
324 029 
324 025 324 022 
324 001 
324 028 324 023 
Anwendungen / Applications / Applications / 
Toepassingen / Applicazione
PES / MAC DIN 60 001
L 1 / 1 DIN ISO 9354
120 cm
400 g / m2 DIN EN 12127
165 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1
85 daN / 5 cm DIN EN ISO 13934-1
Note: 90 EN ISO 4920
 min. 7 / 8*
 min. 4-5 / 5*
DIN EN ISO 105-B04
min. 7 DIN EN ISO 105-B02
B1
B-s2, d0
DIN 4102-1
EU-EN 13501-1
> 1000 mm DIN EN ISO 811
Spezialbeschichtung / Special finish / 
Enduction spéciale / Speciale afwerking / Spalmatura speciale 
* weiß auf Anfrage / white on request / blanc sur demande / wit op aanvraag / bianco su richiesta
FACTS
324 FIREMASTER
©
 2
0
2
3
 S
at
tl
er
 S
U
N
-T
E
X
 G
m
b
H
 | 
6
1
K
K
0
0
0
3
2
4
 | 
K
K
 F
ir
em
as
te
r_
1
.0
 
USECOATEDSIDE OUT
Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. 
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.• Note: Subject to change in view of techni-
cal upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the best of 
our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans l
nullTWILIGHT
PEARL
www.sattler-projects.com
297
TWILIGHT PEARL
297 901 Charcoal
260
297 408 Dark Mahogany
260
297 815 Slate Grey
260
297 803 Manhattan Grey
260
297 807 White Cement
260
297 737 Graphite Grey
260
Sommerlicher Wärmeschutz
Summer thermal protection
Protection thermique estivale
Zomerse warmtewering
Isolamento termico estivo
Blendschutz
Glare shield
Protection contre l‘éblouissement
Verblindingsbescherming
Protezione dall‘abbagliamento
Durchsicht nach außen
Visibility to the outside
Visibilité vers l‘extérieur
Zicht naar buiten
Visibilità verso l‘esterno
Sichtschutz bei Nacht
Night privacy screen
Protection visuelle de nuit
Nachtelijke privacy bescherming
Protezione visiva di notte
©
 2
0
2
3
 S
a
tt
le
r 
S
U
N
-T
E
X
 | 
6
1
K
K
0
0
0
2
9
7
 | 
K
K
 T
w
ili
g
h
t 
P
E
A
R
L
_1
.0
Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent / 
Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend / 
Idrorepellente e antisporco 
SPECIAL FEATURES 
Schwer entflammbar / Flame-retardant / Difficilement 
nflammable / Moeilijk ontvlambaar / Dificilmente inflamable
Wasserfest / Water resistent / Résistant à l‘eau / 
Waterafstotend / Resistente all‘acqua 
PVC frei / PVC-free / Sans PVC / PVC-vrij / senza PVC
Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration / 
Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento 
297 206 Chrome Yellow
260
297 701 Sienna Light
260
297 702 Umbra Brown
260
297 853 Granada Beige
260
297 115 Colonial White
260
297 810 Britannia Grey
260
With TWILIGHT PEARLWithout TWILIGHT PEARL
FACTS Anwendungen / Applications / Applications / Toepassingen / Applicazione
PES
Special Construction
DIN 60 001
330 g / m2 DIN EN 12127
260 cm 
0,5 mm DIN EN ISO 5084
min. 7 (297 115: 5-6) DIN EN ISO 105-B02
B-s2, d0 EU-EN 13501-1
REINIGUNG & PFLEGE
Cleaning & Care
Nettoyage & Entretien
Reiniging & Verzorging 
Pulizia & Cura
ZEICHENERKLÄRUNG
Explanation of symbols 
Explication des symboles 
Verklaring van symbolen 
Sp
nullTWILIGHT 
COMFORT
www.sattler-projects.com
©
 2
0
2
3
 S
a
tt
le
r 
S
U
N
-T
E
X
 | 
6
1
K
K
0
0
0
2
6
2
  
K
K
 T
w
ili
g
h
t 
C
O
M
F
O
R
T
_1
.0
262 830 STEEL 262 814 GRAPHITE
262 810 TAUPE
262 802 SMOKE
262 621 CEMENT
262 721 PLATINUM
262 154 BLACK
262 815 SLATE
262 
TWILIGHT COMFORT
TWILIGHT 
COMFORT
Strahlungsphysikalische Parameter und Leistungsbeurteilung nach / Physical radiation 
parameter and performance appraisal to / Paramètres physiques de rayonnement et évaluation 
de la performance selon / Fysieke stralingsparameter en prestatiebeoordeling om / Parametri 
fisico-chimici d’irradiazione evalutazione della prestazione secondo la norma   DIN EN 14501
Tv % Ts % Rs % As % Gtot OF %
262 154  BLACK 4,5 4,60 2,60 92,80 0,07
4
262 621  CEMENT 9,2 13,70 23,20 63,10 0,12
262 721  PLATINUM 11,0 13,00 25,10 61,90 0,12
262 802  SMOKE 12,2 12,60 16,90 70,50 0,11
262 810  TAUPE 6,3 10,70 22,80 66,50 0,10
262 814  GRAPHITE 8,6 8,80 10,20 81,00 0,09
262 815  SLATE 7,0 7,60 9,70 82,70 0,09
262 830  STEEL 6,6 7,20 14,70 78,10 0,08
TV Lichttransmissionsgrad / Light transmissi 
 on degree / Degré de transmission de 
 lumière visible / Lichttransmissie graad / 
 Grado di trasmissione della luce visibile
TS Strahlungstransmissionsgrad / Solar 
 transmittance / Degré de transmission des 
 rayons / Zonnetransmissie / Grado di 
 trasmissione raggi
RS Strahlungsreflexionsgrad / Solar reflecta 
 nce / Degré de réflexion des rayons / 
 Zonnereflectie / Grado di riflessione della 
 radiazione
AS Strahlungsabsorptionsgrad / Solar 
 absorptance / Degré d’absorption des 
 rayons / Zonneabsorptie / Grado di assor 
 bimento della radiazione
Gtot Gesamtenergiedurchlassgrad / Total 
 energy transmittance / Transmission 
 d‘énergie totale / Totale energiedoorgang / 
 Trasmissione di energia totale 
 (DIN EN ISO 52022-3)
OF Openness faktor
©
 2
0
2
3
 S
a
tt
le
r 
S
U
N
-T
E
X
 | 
6
1
K
K
0
0
0
2
6
2
  
K
K
 T
w
ili
g
h
t 
C
O
M
F
O
R
T
_1
.0
330_33W_VALORA_PERGOLA_
OCEANIC 613
697 COVERMASTER
672 COVERMASTER DUO
354 YachtMaster

Αποκλίσεις από τους πραγματικούς χρωματισμούς είναι δυνατόν να υπάρχουν λόγω των διαφορετικών χρωματικών προφίλ των συσκευών απεικόνισης (οθόνες PC, οθόνες κινητών κλπ).
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην SOTTEX για την προμήθεια του καταλόγου με τα πραγματικά δείγματα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΙΝΑ

Τα κορυφαίας ποιότητας υφάσματα των τεντών μας είναι κατασκευασμένα από 100% επώνυμο ακρυλικό και εγγυώνται την υψηλότερη λειτουργικότητα.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Το ειδικό φινίρισμα του υφάσματος αποτρέπει τη διείσδυση νερού, υγρασίας και βρωμιάς. Για απόλυτη άνεση που θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Με μια ιδανικά τοποθετημένη τέντα Sattler, είναι δυνατό να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας του κλιματιστικού σας έως και 80%.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και 14001:2004 καθώς και η σφραγίδα OEKO-TEX®. Όλα τα προϊόντα μας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις REACH.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV

Τα αντηλιακά υφάσματα Sattler ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο UV 801, το πιο αυστηρό πρόγραμμα δοκιμών στον κόσμο. Εγγυημένη η προστασία του δέρματός σας.